Zasady publikowania

Artykuły (wyłącznie w formatach *doc, *docx lub *rtf) wraz z krótkim biogramem prosimy przesyłać na adres e-mail redakcji:  redakcja@teleinfo24.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów oraz skrócenia artykułów, niespełniających wymogów.

Artykuły nadesłane recenzowane są anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów. Przysłanie przez Autora artykułu do redakcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęty przez redakcję sposób recenzowania oraz opublikowanie tekstu bądź abstraktu również w formie elektronicznej na stronie czasopisma.

Zgłoszenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Autora o nieograniczonych w żaden sposób prawach autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłaszanego do wydania dzieła (dotyczy to również materiałów uzupełniających: ilustracji, wykresów itp.), które zostają przeniesione. Wysyłając tekst do publikacji Autor poświadcza również jego oryginalność oraz to, że artykuł nie był wcześniej publikowany.

W przypadku prac współautorskich niezbędne jest nadesłanie oświadczenia o procentowym udziale poszczególnych Autorów.