Procedura recenzowania

Zasady recenzowania tekstów są zgodne z zaleceniami opisanymi w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redakcyjnych.

1. Redakcja do oceny każdego artykułu powołuje dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomendowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anonimowości autora oraz recenzenta (tzw. „double-blind review proces”).

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł może zostać opublikowany:
– bez poprawek;
– po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych;
– po wprowadzeniu zmian merytorycznych;
– po całkowitym przeredagowaniu i ponownej recenzji
bądź
– nie kwalifikuje się do druku.

5. Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powinien zostać opublikowany w innym dziale czasopisma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decyzja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.