Ochrona przed „ghostwriting”

Redakcja kwartalnika naukowego Prawo Nowych Mediów dba o wysoki poziom merytoryczny i stosuje procedury zabezpieczające przed zjawiskami „ghostwriting” i „guest authorship”.

„Ghostwriting” jest zjawiskiem polegającym na nieujawnieniu nazwiska osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji, była rzeczywistym autorem lub współautorem pracy. Zjawisko to dotyczy również nie wskazania roli osoby wnoszącej wkład w powstanie publikacji poprzez podziękowanie zamieszczone w publikacji.

Zjawisko określane jako „guest authorship” („honorary authorship”), polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora pracy, mimo że jego wkład w publikację był znikomy albo w ogóle nie miał miejsca.

Obie postawy są przejawem nieuczciwości naukowej, dlatego też wszelkie wykryte nieprawidłowości będą przez redakcję Prawa Nowych Mediów demaskowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji naukowych zatrudniających autorów, innych ośrodków naukowych bądź czasopism).

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk, redakcja Prawa Nowych Mediów oczekuje od wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji. Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst do druku.