Przygotowanie tekstu

Prosimy o przysyłanie tekstów w formacie *rtf, *doc lub *docx.

Tekst artykułu powinien być znormalizowany w formacie A4 (do 18 000 znaków ze spacjami); czcionka – Times New Roman 12 p., interlinia – 1,5 wiersza.

Materiały graficzne – rysunki, wykresy, tabele itp. – należy je zamieścić w tekście we właściwym miejscu.

Do tekstu artykułu należy dołączyć krótki biogram, a także streszczenie artykułu, tytuł i słowa kluczowe (keywords) w języku angielskim.

Abstrakt w języku angielskim (abstract) 6–8 zdań – powinien zawierać: imię i nazwisko Autora, oryginalny tytuł artykułu oraz tytuł w angielskiej wersji językowej.

Keywords (6–10 słów kluczowych w języku angielskim) – słowa wymienić należy po dwukropku, oddzielone średnikiem.

Nota o Autorze tekstu: 4–6 zdań. Nota powinna zawierać afiliację oraz podstawowe informacje o dorobku naukowym i zainteresowaniach badawczych.