Co robi UE, aby zaradzić kryzysowi COVID-19?

Parlament Europejski jest zaangażowany w pomoc krajom UE w radzeniu sobie z koronawirusem i w przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom epidemii. Podczas posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w czwartek 26 marca, Parlament zajmie się projektem przepisów mających złagodzić skutki kryzysu.

Unia podjęła szybkie działania, aby pomóc państwom członkowskim w ograniczeniu rozprzestrzenianie się wirusa, zapewnić dostępność sprzętu medycznego, przyspieszyć poszukiwania szczepionki i pomóc państwom członkowskim w stawieniu czoła społecznemu i gospodarczemu wpływowi epidemii.

Dla gospodarki

Już 26 marca w Brukseli odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie plenarne. Po raz pierwszy posłowie do PE nieobecni w Brukseli będą mogli głosować zdalnie. W porządku obrad znajdzie się m.in. Inicjatywa Inwestycyjna w Reakcji na Koronawirusa (Coronavirus Response Investment Initiative), która udostępni państwom członkowskim 37 mld EUR z funduszy spójności, aby zaradzić konsekwencjom kryzysu. Częścią odpowiedzi UE będzie zmiana zasad finansowania, które muszą zostać zatwierdzone zarówno przez Parlament, jak i Radę. Również wniosek ustawodawczy w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE na sytuacje kryzysowe związane ze zdrowiem publicznym i dopuszczenia pomocy finansowej dla osób poważnie dotkniętych przez COVID-19.

Aby pomóc rządom krajowym we wspieraniu ich gospodarek, Komisja zatwierdziła tymczasowe ramy prawne, które umożliwiają im odstępstwo od zasad dotyczących pomocy państwa do co najmniej grudnia 2020 r. Rozważa również warunki uruchomienia ogólnej klauzuli zwalniającej z reguł podatkowych w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu i zwraca się do Rady o poparcie tego środka. Od 19 marca Europejski Bank Centralny zobowiązał się do zapewnienia Pandemicznemu Programowi Awaryjnego Skupu pomocy w wysokości 750 mld EUR w celu zmniejszenia długu publicznego w czasie kryzysu, a także 120 mld EUR na środki luzowania ilościowego i 20 mld EUR na spłatę długów. Uruchomienie kolejnych 500 mld EUR z Europejskiego Mechanizmu Stabilności, jak zaproponowali niektórzy, mógłby doprowadzić do całkowitej interwencji finansowej w wysokości prawie 2 bln EUR.

Operatorzy GSM pomogą w walce z pandemią

W ramach odpowiedzi na COVID-19 komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton rozmawiał z dyrektorami generalnymi europejskich firm telekomunikacyjnych oraz stowarzyszeniem operatorów telefonii komórkowej. Chodzi o zapewnienie odporności sieci oraz udostępnianie anonimowych metadanych do modelowania i prognozowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Komisarz zwrócił również uwagę na potrzebę ochrony najbardziej wrażliwych konsumentów, w tym mikroprzedsiębiorstw i MSP mających trudności z opłaceniem rachunków.

Operatorzy z zadowoleniem przyjęli pozytywną odpowiedź dostawców treści na wezwanie KE do zmniejszenia obciążenia sieci. Już odnotowano znaczną poprawę w tym zakresie.