Tarcza Prywatności UE–USA coraz lepsza

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat trzeciego corocznego przeglądu funkcjonowania Tarczy Prywatności UE-USA. W sprawozdaniu potwierdzono, że USA w dalszym ciągu zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych w ramach Tarczy Prywatności przez podmioty z UE certyfikowanym przedsiębiorstwom w USA.

Od czasu drugiego rocznego przeglądu odnotowano liczne ulepszenia w funkcjonowaniu tego programu, a także dokonano nominacji na stanowiska w kluczowych organach nadzoru i organach rozjemczych, takich jak nominacja na stanowisko Rzecznika ds. Tarczy Prywatności. W trzecim roku działania programu w przeglądzie skupiono się na wnioskach wyciągniętych z jego praktycznego wdrażania i bieżącego funkcjonowania.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová stwierdziła: – W programie Tarczy Prywatności uczestniczy ok. 5 tys. przedsiębiorstw, co świadczy o tym, że program realizowany jest z powodzeniem. Doroczny przegląd stanowi ważną kontrolę funkcjonowania programu. Będziemy kontynuować dialog w drodze dyplomacji cyfrowej z naszymi partnerami z USA w celu wzmocnienia Tarczy, również w zakresie nadzoru, egzekwowania zasad oraz, w dłuższej perspektywie, zwiększenia konwergencji naszych systemów.

W trzecim przeglądzie odnotowano m.in., że Departament Handlu USA zapewnia niezbędny nadzór w sposób bardziej systematyczny, np. poprzez comiesięczne wyrywkowe kontrole przedsiębiorstw pod kątem przestrzegania przez nie zasad Tarczy Prywatności.

Działania w zakresie egzekwowania przepisów poprawiły się – w 7 przypadkach Federalna Komisja Handlu podjęła działania egzekwujące w związku z Tarczą Prywatności.

Coraz więcej osób fizycznych korzysta z praw przysługujących im w ramach Tarczy Prywatności, a odpowiednie mechanizmy dochodzenia roszczeń prawidłowo funkcjonują.

Oprócz mianowania stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności wypełniono dwa ostatnie wakaty w Radzie Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi, dzięki czemu Rada po raz pierwszy od 2016 r. została w pełni obsadzona.

Komisja zaleca jednak podjęcie pewnych konkretnych kroków, aby zapewnić skuteczniejsze funkcjonowanie Tarczy Prywatności w praktyce. Chodzi m.in. o dalsze wzmocnienie procesu (ponownej) certyfikacji przedsiębiorstw, które chcą w uczestniczyć w Tarczy, poprzez skrócenie czasu tego procesu, rozszerzenie kontroli zgodności, w tym dotyczących fałszywych oświadczeń o uczestnictwie w programie, oraz opracowanie dodatkowych wytycznych dla przedsiębiorstw w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich. Komisja oczekuje również, że Federalna Komisja Handlu zintensyfikuje dochodzenia dotyczące przestrzegania istotnych wymogów Tarczy Prywatności oraz dostarczy Komisji i unijnym organom ochrony danych informacje na temat trwających dochodzeń.

Decyzję dotyczącą Tarczy Prywatności UE–USA przyjęto 12 lipca 2016 r., a nowe ramy zaczęły funkcjonować 1 sierpnia 2016 r. Tarcza zapewnia ochronę praw podstawowych wszystkich osób w UE, których dane osobowe są przekazywane przedsiębiorstwom certyfikowanym w Stanach Zjednoczonych w celach handlowych, a także zapewnia jasność prawa dla przedsiębiorstw, które muszą dokonywać transatlantyckich transferów danych.