Rada wesprze rozwój kompetencji kadr ICT

Potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe sektora telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa w Polsce, zwanego TCB, to obszar badawczy nowo utworzonej Sektorowej Rady ds. Kompetencji. Projektem steruje Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Sektor telekomunikacyjny i cyberbezpieczeństwa jest linią obrony przed powodowanym przez koronawirusa kryzysem gospodarczym i kryzysem społecznym. Oferując łączność, Internet i zdalny dostęp do zasobów, stanowi szczepionkę przeciw rozprzestrzenianiu się bezrobocia i spadkowi PKB. Dlatego niedobór dostępnych danych analitycznych potrzeb rynku pracy sektora TCB musi być zażegnany. Nowo powołana Rada Sektorowa ds. kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo ma doprowadzić do transferu najlepszych w tym obszarze praktyk programów kształcenia, specjalizacji oraz zapotrzebowania na poszczególne grupy specjalistów TCB. Jej celem strategicznym jest dostosowania procesów edukacyjnych do potrzeb i problemów kadrowo-zawodowych.

Monitoring kadr sektora TCB w Polsce okazuje się jednym z kluczowych obszarów rozwoju gospodarki w ciągu najbliższych dwóch lat. Dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Rada chce włączyć kilkadziesiąt przedsiębiorców w identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy ICT.

W pierwszych miesiącach działalności Rada skupi się na działalności badawczej i analitycznej i usystematyzowaniu wiedzy na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych – określeniu obszarów badawczych i przeprowadzeniu badania kompetencji pracowników sektora TCB w Polsce, a także monitorowaniu kompetencji pracowników i pracodawców. Plany na jesień to rekomendacja rozwiązań i zmian systemowych i legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze, w tym rekomendacja zmian sektorowych ram kwalifikacji, przez podjęcie pierwszych inicjatyw nakładających obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji ICT.

Do zadań Rady ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo będzie też należało uruchomienie przepływu informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje między kadrami sektora TCB a szeroko rozumianym HR, instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Rada będzie też dążyć do zaangażowanie partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze. Oddziaływanie na dostawców usług edukacyjnych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jaki i pozaformalnej poprzez rekomendowanie zmian w doborze treści kształcenia, uwzględniając najnowsze osiągnięcia naukowe, zmiany technologiczne oraz potrzeby rynku pracy będzie odpowiedzią na charakterystyczną dynamikę sektora.

Rada została powołana przez ministra rozwoju i działa na podstawie art. 4c i 4 e ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.