Pesymistyczne nastroje wśród właścicieli firm z sektora MSP

Euler Hermes, globalny ubezpieczyciel należności handlowych, wraz z Bibby Financial Services przeanalizowali sytuację ponad 2 300 firm z sektora MŚP w Europie, Ameryce Północnej i Azji. W wielu kryteriach polskie przedsiębiorstwa wybiły się ponad przeciętną ocenę rynku.

Jak wynika z tej analizy do 56 proc. (65 proc. w 2017 r.) spadł odsetek firm MŚP wyrażających zaniepokojenie stanem globalnej gospodarki. Niemniej tylko 20 proc. ankietowanych firm uważa, że gospodarka światowa osiąga dobre wyniki (w porównaniu do 30 proc. w 2017 r.). Z kolei trzy największe zagrożenia dla globalnego wzrostu gospodarczego w 2019 r. to: sytuacja polityczna w USA (42 proc. ankietowanych), Brexit (35 proc.) oraz rosnące koszty surowców (23 proc.). Jak się okazuje 53 proc. polskich MŚP spodziewa się wzrostu sprzedaży w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Dla całej, globalnej grupy firm MŚP było to odpowiednio tylko 46 proc. ankietowanych firm, które spodziewają się wzrostu sprzedaży.

Wyzwania

Największymi wyzwaniami na najbliższe 12 miesięcy, przed którymi stoją polskie, jak również zagraniczne przedsiębiorstwa są rosnące koszty ogólne. Wśród polskich MŚP wskazało je 68 proc. firm, zaś w całej grupie ankietowanych – 42 proc. Wahania kursów walutowych pozostają najbardziej znaczącym wyzwaniem dla wszystkich MŚP, które prowadzą handel międzynarodowy (18 proc.). Natomiast 30 proc. badanych MŚP w ciągu ostatniego roku miało problemy z odzyskaniem swoich należności. 51 proc. polskich MŚP wskazało, że negatywnie wpłynęło to na ich zyski i w efekcie wzrost. Jedna na trzy firmy z sektora MŚP uważa, że finansowanie jest łatwo dostępne w wysokim stopniu. Dla Polski oznacza to spadek z 41 proc. takich ocen w 2017 r., a 25 proc. polskich MŚP prawdopodobnie wystąpi o finansowanie zewnętrzne w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W badaniu ogólnym było to tylko wszystkich 15 proc. MŚP.

Umiarkowane nastroje

Polskie MŚP odnotowały wzmożoną sprzedaż w okresie ostatnich 12 miesięcy, przy czym 44 proc. ankietowanych firm odnotowało wzrost, a 96 proc. zidentyfikowało możliwości wzrostu. 53 proc. z nich oczekuje, że sprzedaż wzrośnie w ciągu następnych 12 miesięcy, głównie poprzez zwiększenie liczby nowych klientów. To trzeci wynik wśród wszystkich badanych krajów i więcej niż wynosi średnia ogólnoświatowa, gdzie mniej niż połowa ankietowanych MŚP (46 proc.) spodziewa się wzrostu sprzedaży, co odzwierciedla spadek optymizmu odnośnie międzynarodowej wymiany handlowej. Najbardziej ufne co do wzrostu poziomu sprzedaży są małe i średnie firmy w USA – 64 proc. firm. Na drugim miejscu są firmy holenderskie – 56 proc. z nich deklaruje wzrostu sprzedaży, niewiele więcej niż w Polsce. Najmniej optymistyczne są MŚP w Hongkongu – tylko 30 proc. z nich patrzy w przyszłość z optymizmem.

Problemy

Rosnące koszty (68 proc.) to obecnie największe wyzwanie dla polskich MŚP. Co więcej, aż 61 proc. z nich spodziewa się, że będzie to także największe wyzwanie w następnych 12 miesiącach. Blisko połowa (46 proc.) ankietowanych polskich firm wskazuje, iż otrzymanie w terminie zapłaty od klientów pozostaje w 2019 r. największym wyzwaniem i zagrożeniem dla ich przepływów pieniężnych. Dla wszystkich regionów największymi wyzwaniami stojącymi obecnie przed MŚP są także rosnące koszty (42 proc.), ale również regulacje prawne i biurokracja (36 proc.) oraz przepływ środków pieniężnych (32 proc.). Nieznacznie różni się to z wynikami zaobserwowanymi w 2017 r., kiedy to największym problemem był brak wykwalifikowanego personelu (49 proc.), a w następnej kolejności koszty (48 proc.) oraz biurokracja rządowa (44 proc.). W przypadku firm prowadzących handel międzynarodowy największym wyzwaniem są wahania kursów walutowych, co wskazało 18 proc. firm (20 proc. w 2017 r.), następnie biurokracja (15 proc.) oraz brak sieci biznesowej (9 proc.). Kraje prezentujące największe możliwości dla eksporterów to: USA, Chiny i Niemcy.

Nieściągalne długi

Odsetek badanych MŚP, które doświadczyły nieściągalnych długów pozostał zasadniczo taki sam (30 proc. w 2019 r. w porównaniu z 35 proc. w 2017 r.). MŚP w Belgii (40 proc.), Czechach (38 prc.) i Słowacji (37 proc.) są bardziej narażone na nieściągalne należności. Spośród MŚP, które zgłosiły nieściągalne zadłużenie, ponad dwie piąte (44 proc.) stwierdziło, że wpłynęło ono na ich wzrost/zyski. Dla Polski wskaźnik ten wyniósł 51 proc. Odsetek polskich MŚP, które uważają, że dostęp do finansowania jest doskonały lub dobry, spadł z 41 proc. w 2017 r. do 29 proc. w 2019 r. Ponownie polskie przedsiębiorstwa wymieniały słaby rating kredytowy i historię (26 proc.) jako główny powód odmów (48 proc. w 2017 r.). Wynik jest tożsamy z badaniem całościowym, gdzie tylko 30 proc. firm uważa, że dostęp do finansowania jest doskonały lub dobry. Najwyższy odsetek firm jest w Stanach Zjednoczonych (43 proc.), w Belgii (39 proc.), Kanadzie i Singapurze (po 38 proc.). Najwyższy procent firm, które uznaje, że dostęp do finansowania jest slaby odnotowano na Słowacji (34 proc.), we Francji (33 proc.) i w Irlandii (33 proc.). Główna przyczyna to wymagana dokumentacja (48 proc.) i wysokie stopy procentowe (40 proc.).

W połowie przypadków (52 proc.) polskie MŚP są samodzielne finansowo. Jednak 25 proc. firm prawdopodobnie wystąpi o finansowanie zewnętrzne. W badaniu ogólnym odsetek ten wyniósł 15 proc., przy czym będzie to tylko 6 proc. niemieckich i holenderskich MŚP.

Euler Hermes to światowy lider na rynku ubezpieczeń należności handlowych oraz jeden z liderów w zakresie gwarancji ubezpieczeniowych i windykacji należności. Posiadająca ponad 100 lat doświadczenia firma oferuje klientom z sektora business-to-business (B2B) usługi finansowe, wspierające zarządzanie środkami pieniężnymi i należnościami. Sieć wywiadowni gospodarczych śledzi i analizuje codzienne zmiany wypłacalności małych, średnich oraz międzynarodowych firm działających na rynkach odpowiadających za 92 proc. światowego PKB.