Dodatkowe środki z UE na gwarancje kredytów dla firm

W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem przedsiębiorców na finansowanie zwrotne, Komisja Europejska uruchomiła 1 mld EUR z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) na cele gwarancyjne dla Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI).

Umożliwi to EFI (Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego) udzielenie specjalnych gwarancji instytucjom finansowym mających na celu zapewnienie płynności co najmniej 100 tys. europejskich MSP i małych spółek o średniej kapitalizacji, dotkniętych skutkami gospodarczymi pandemii COVID 19. Jest to realizacją zobowiązania zawartego w komunikacie Komisji Europejskiej z 13 marca br. i stanowi część pakietu środków ogłoszonego następnie przez grupę EBI 16 marca br., mającego na celu szybką mobilizację wsparcia dla europejskich MSP i spółek o średniej kapitalizacji, dotkniętych skutkami epidemii.

Jedną z bezpośrednich konsekwencji ekonomicznych pandemii koronawirusa jest nagły brak płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te są zazwyczaj najbardziej dotknięte kryzysem i konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej płynności, aby mogły przetrwać kryzys. Jednak w okresach kryzysu banki z większą ostrożnością podchodzą do oceny ryzyka i pożyczania środków, co wynika z obowiązujących przepisów prawa bankowego i regulacji ostrożnościowych. Dlatego konieczne są specjalne zabezpieczenia – przede wszystkim gwarancje UE, wspierające takie finansowanie.

Środki w wysokości 1 mld EUR z EFIS w ramach instrumentu gwarancji kredytowej programu COSME i gwarancji MSP InnovFin w ramach programu „Horyzont 2020” umożliwi EFI udzielenie gwarancji o wartości 2,2 mld EUR pośrednikom finansowym, co powinno się przełożyć na uruchomienie 8 mld EUR finansowania dłużnego dla MSP. Gwarancje będą oferowane rynkowi za pośrednictwem EFI w drodze otwartego zaproszenia do składania wniosków.

Kluczowymi cechami gwarancji COVID-19 będą:

  • uproszczony i szybszy dostęp do gwarancji EFI;
  • wyższe pokrycie ryzyka – do 80 proc. potencjalnych strat z tytułu indywidualnych pożyczek (w przeciwieństwie do standardowych 50 proc.);
  • nacisk na kredyty obrotowe w całej UE;
  • umożliwienie stosowania bardziej elastycznych warunków, w tym odroczenie, zmiana harmonogramu.

Dzisiejsze ogłoszenie przede wszystkim otwiera możliwości już funkcjonującym Narodowym Pośrednikom Finansowym (krajowym instytucjom finansowym z już zawartymi umowami EFI COSME i Horyzont 2020 – InnovFin), którzy będą mogli niezwłocznie uzyskać dostęp do nowych gwarancji na ich wniosek. Inne instytucje finansowe mogą uzyskać dostęp do tych gwarancji po zgłoszeniu pełnego wniosku w EFI, ale tryb rozpatrywania będzie przyspieszony i uproszony.

Celem Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego jest rozpoczęcie wzmocnionej akcji kredytowej jeszcze w kwietniu. MSP będą mogły składać wnioski bezpośrednio do lokalnych kredytodawców (np. banków, funduszy pożyczkowych), którzy uzyskają status narodowego pośrednika finansowego.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE, we współpracy z Komisją Europejską i Ministrem Rozwoju, już 19 marca br. zorganizował spotkanie informacyjne w tej sprawie dla polskiego rynku finansowego, a od tygodnia udziela krajowym instytucjom wsparcia w zakresie przygotowania do aplikacji o unijne wsparcie.

– Każda zainteresowana instytucja finansowa, obsługująca lub zamierzająca obsługiwać polskich przedsiębiorców przy pomocy instrumentów finansowych UE, w szczególności klientów dotkniętych COVID-19, otrzyma niezwłoczne i bezpłatne wsparcie naszego KPK. Obecnie, w związku z pogarszającą się sytuacją na rynku, liczy się czas. Jesteśmy do dyspozycji rynku całą dobę. Pozostajemy także w bieżącym kontakcie zarówno z EFI, jak i z EBI w razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości polskich kandydatów na pośredników unijnej gwarancji COVID-19. W najbliższych tygodniach planujemy specjalne warsztaty dla zainteresowanych. Zapraszamy – zapowiedział Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej

www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl