Posłowie PE chcą bezpiecznego użytkowania sztucznej inteligencji

Aktualizacja unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i odpowiedzialności w celu uwzględnienia w nich produktów wykorzystujących AI. Chodzi o obiektywne algorytmy i struktury przeglądu oraz zagwarantowanie, że ludzie sprawują ostateczną nad nią kontrolę.

W rezolucji przyjętej 12 lutego 2020 r. Parlament wzywa do ustanowienia zbioru praw mających na celu ochronę konsumentów w kontekście sztucznej inteligencji i zautomatyzowanego procesu decyzyjnego. Rezolucja dotyczy kilku wyzwań wynikających z szybkiego rozwoju technologii sztucznej inteligencji (AI) i automatycznego podejmowania decyzji (ADM), ze szczególnym uwzględnieniem ochrony konsumentów. Parlament z zadowoleniem przyjął potencjał ADM w zakresie świadczenia innowacyjnych i ulepszonych usług dla konsumentów, w tym nowych usług cyfrowych, takich jak wirtualni asystenci i czaty. Jednak przy interakcji z systemem, który automatyzuje podejmowanie decyzji, należy „odpowiednio informować o jego funkcjonowaniu, o tym, jak dotrzeć do człowieka mającego uprawnienia decyzyjne oraz o tym, jak można sprawdzić i skorygować decyzje podejmowane przez systemie”, jak podkreślono w rezolucji.

Systemy te powinny używać tylko wysokiej jakości i bezstronnych zbiorów danych oraz „wyjaśnialnych i bezstronnych algorytmów”, stwierdzono w rezolucji. Należy stworzyć struktury przeglądowe w celu naprawienia ewentualnych błędów w zautomatyzowanych decyzjach. Konsumenci powinni mieć również możliwość ubiegania się o odszkodowanie w przypadku ostatecznych i trwałych zautomatyzowanych decyzji. Posłowie podkreślili, że „ludzie muszą być zawsze ostatecznie odpowiedzialni za decyzje podejmowane w kontekście usług zawodowych, takich jak zawody medyczne, prawnicze i księgowe, a także w sektorze bankowym, i muszą mieć możliwość ich uchylania”.

Parlament wezwał do wprowadzenia systemu oceny ryzyka w odniesieniu do AI i ADM oraz do wspólnego podejścia UE w celu zapewnienia korzyści z tych procesów i ograniczenia ryzyka w całej UE.

Dostosowanie zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności do nowych technologii

Posłowie wzywają Komisję Europejską do przedstawienia propozycji dostosowania unijnych zasad bezpieczeństwa produktów (np. dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa maszyn i zabawek) w celu zapewnienia, że konsumenci będą informowani o sposobach korzystania z tych produktów i będą chronieni przed szkodami, a producenci powinni mieć jasność co do swoich obowiązków.

Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkt, przyjęta ponad 30 lat temu, również wymagałaby zmiany w celu dostosowania takich pojęć, jak „produkt”, „szkoda”, „wada” oraz zasad mówiących o tym, na kim spoczywa obowiązek dostarczania dowodów, uważają posłowie.

Zróżnicowane ceny i dyskryminacja

Posłowie przypomnieli, że zgodnie z prawem UE, przedsiębiorcy muszą informować konsumentów, gdy cena towarów lub usług została zindywidualizowana na podstawie ADM lub profilowania zachowań konsumentów. Wrócili się do Komisji o ścisłe monitorowanie wdrażania tych przepisów. UE musi również dopilnować, aby ADM nie był nadmiernie wykorzystywany do dyskryminowania konsumentów ze względu na ich narodowość, miejsce zamieszkania lub tymczasowe miejsce pobytu.

Kolejne kroki

Rezolucja zostanie przekazana Radzie (państwa członkowskie) i Komisji Europejskiej, aby uwzględniły one opinie posłów na temat AI i ADM. Komisja ogłosiła, że 19 lutego 2020 r., przedstawi swoje plany dotyczące europejskiego podejścia do AI.