Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Badanie potrzeb kompetencyjnych sektora TCB

 

 

Zapraszamy do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym potrzeb kompetencyjnych sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (TCB).

Celem badania jest wskazanie kluczowych kompetencji w branży TCB, a także wstępne określenie potrzeb kompetencyjnych oraz uchwycenie tendencji na rynku pracy w tym sektorze. Badanie pozwoli zidentyfikować kompetencje, których poszukują działający w branży przedsiębiorcy, również w dłuższej perspektywie czasowej (3-5 lat) i oszacować zapotrzebowanie na kompetencje/kwalifikacje w sektorze TCB.

Pytania w ankiecie dotyczą nie tylko kompetencji twardych (wiedzy specjalistycznej), ale również kompetencji miękkich (biznesowych i społecznych), które odgrywają coraz bardziej istotną rolę na rynku pracy (również w branżach związanych z nowoczesnymi technologiami), a także kompetencji transferowalnych (które można przenosić z branży do branży).

Uzyskane wyniki i wnioski z badania będą podstawą do przygotowania Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, obejmującej m.in. określenie głównych kompetencji/kwalifikacji w sektorze, oczekiwanych efektów uczenia się, szacowanej skali niedoboru kompetencji/kwalifikacji, a także wytycznych dot. usługi rozwojowej wspierającej zdobycie danej kompetencji/kwalifikacji.

Kontakt merytoryczny: d.chelstowski(at)teleinfo24.pl

W przypadku pytań technicznych dot. ankiety prosimy o kontakt: redakcja(at)teleinfo24.pl

 

 

 

W tej ankiecie jest 16 pytań.
Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny kod dostępu do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Zapewniamy, że kod dostępu jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia kodów dostępu z odpowiedziami na pytania ankiety.

Zapotrzebowanie na kompetencje obecnie
(To pytanie jest wymagane)
1

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) jest dziś zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje twarde (specjalistyczne) – TELEKOMUNIKACJA

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Projektowanie sieci, w tym sieci szerokopasmowych w technologii 5G

Znajomość zagadnień związanych z architekturą i zarządzaniem ruchem sieci telekomunikacyjnej

Planowanie sieci, w tym sieci radiokomunikacyjnej, oparte na propagacji fal

Instalacja i integracja sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych

Zarządzanie i utrzymanie sieci i sprzętu, w tym naprawy eksploatacyjne i pomiary

Prowadzenie i nadzorowanie projektów i inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego

Nadzorowanie wykonawstwa sieci telekomunikacyjnych

Automatyzacja planowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnej

Planowanie rozwoju usług telekomunikacyjnych

Konfigurowanie sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych

Monitorowanie sieci, systemów i sprzętu

Znajomość technologii IP, VoIP, IPTV, w tym LTE plus dla potrzeb IPTV, VoD, VHD

Znajomość technologii VoIP

Znajomość technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu

Znajomość protokołów routingu

Sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych

Marketing produktów i usług telekomunikacyjnych

Praktyczna znajomość aktów prawnych obowiązujących w branży, np. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego i praw pokrewnych

Znajomość rynku telekomunikacyjnego i umiejętność jego analizy

Znajomość standardów i norm branżowych

(To pytanie jest wymagane)
2

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) jest dziś zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje twarde (specjalistyczne) – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Projektowanie i utrzymywanie systemów cyberzabezpieczeń

Projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem organizacji

Tworzenie, ulepszanie i weryfikowanie modeli polityki zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym

Analizowanie ryzyka i prognozowanie zagrożeń w środowisku cyfrowym

Znajomość systemów wspomagania zarządzania ryzykiem

Monitorowanie i filtrowanie ruchu sieciowego

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej, LAN i sieci bezprzewodowych

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów operacyjnych Windows/Unix/Linux

Tworzenie bezpiecznego oprogramowania, pisanie bezpiecznego kodu, zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów pracujących w środowiskach wielodomenowych i wirtualnych, włączając środowiska chmurowe

Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji, w tym informacji niejawnych, z uwzględnieniem regulacji prawnych

Praktyczne stosowanie zasad prawnych i procedur cyberbezpieczeństwa

Poszukiwanie, gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego w zakresie cyberbezpieczeństwa

Znajomość metod przeciwdziałania atakom cybernetycznym oraz wykrywania podatności i zagrożeń w systemach teleinformatycznych

Prowadzenie analizy powłamaniowej

Zarządzanie incydentami, w tym odtwarzanie awaryjne

Znajomość procedur zgłaszania incydentów oraz zarządzania incydentami określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Umiejętność przygotowania zgłoszenia oraz współpracy z CSIRT

Umiejętność przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz danych niezbędnych w postępowaniu karnym

Umiejętność współpracy z organami ścigania

Znajomość zagadnień ekonomicznych ekosystemu cyberbezpieczeństwa

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa

Monitorowanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych

Testowanie bezpieczeństwa i walidacja, testy penetracyjne

Znajomość najnowszych technik i narzędzi związanych z cyberprzestępczością

Znajomość sposobów ataków na warstwy sieci i technik ich unikania

Identyfikowanie wpływu zmian sprzętu i oprogramowania na zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Audytowanie systemów teleinformatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa

(To pytanie jest wymagane)
3

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) jest dziś zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje transferowalne (specjalistyczne)

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi

Analiza zdarzeń sieciowych

Tworzenie specyfikacji projektów i koordynowanie ich realizacji

Zarządzanie projektami z zakresu telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tworzenie rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z potrzebami klientów

Obsługa specjalistycznego oprogramowania do projektowania CAD/CAM/CAE

Praktyczna znajomość aktów prawnych, np. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, KSC, aktów prawnych zawierających procedury obsługi incydentów, karnoprawnej regulacji ochrony informacji i zwalczania cyberprzestępczości, a także kodeksu pracy, przepisów BHP, prawa o zamówieniach publicznych

Znajomość szybkich i bezpiecznych kanałów komunikacji

Znajomość aspektów społecznych związanych z zagrożeniami w sieciach teleinformatycznych

Wsparcie w zakresie przygotowania organizacji do weryfikacji zgodności lub uzyskania certyfikacji w zakresie określonego standardu bezpieczeństwa przemysłowego

Znajomość zasad i narzędzi analityki danych

Edukacja, prowadzenie szkoleń i zwiększanie świadomości u pracowników i interesariuszy związanych z zagrożeniami cybernetycznymi

Znajomość metod zwinnego zarządzania

(To pytanie jest wymagane)
4

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) jest dziś zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje miękkie (transferowalne)

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Prowadzenie negocjacji

Przygotowanie oferty biznesowej

Strategiczne myślenie biznesowe

Radzenie sobie ze stresem

Budowanie i zarządzanie zespołem

Praca w zespole

Znajomość technik i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji

Efektywna komunikacja

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami

Zarządzanie kryzysowe

Znajomość specjalistycznego języka angielskiego

Znajomość innych specjalistycznych języków, w tym języka polskiego

(To pytanie jest wymagane)
5

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) jest dziś zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje strategiczne w kontekście epidemii COVID-19

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej, w tym wideokonferencyjnych, e-learningowych

Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych

Zestawianie łączy do bezpiecznej transmisji dźwięku, obrazu i danych

Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należyta weryfikacja tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

Znajomość zasad prowadzenia głosowań zdalnych i zapewnienie bezpieczeństwa systemów do głosowań

Projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w zakresie pracy zdalnej

Obsługa klienta w trybie zdalnym

Zarządzenie projektami w trybie pracy zdalnej

Praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z pracą zdalną

Umiejętność tworzenia nowych metod ciągłości działania z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych

Zapotrzebowanie na kompetencje za 3-5 lat
(To pytanie jest wymagane)
6

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) za 3-5 lat będzie zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje twarde (specjalistyczne) – TELEKOMUNIKACJA

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Projektowanie sieci, w tym sieci szerokopasmowych w technologii 5G

Znajomość zagadnień związanych z architekturą i zarządzaniem ruchem sieci telekomunikacyjnej

Planowanie sieci, w tym sieci radiokomunikacyjnej, oparte na propagacji fal

Instalacja i integracja sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych

Zarządzanie i utrzymanie sieci i sprzętu, w tym naprawy eksploatacyjne i pomiary

Prowadzenie i nadzorowanie projektów i inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego

Nadzorowanie wykonawstwa sieci telekomunikacyjnych

Automatyzacja planowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnej

Planowanie rozwoju usług telekomunikacyjnych

Konfigurowanie sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych

Monitorowanie sieci, systemów i sprzętu

Znajomość technologii IP, VoIP, IPTV, w tym LTE plus dla potrzeb IPTV, VoD, VHD

Znajomość technologii VoIP

Znajomość technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu

Znajomość protokołów routingu

Sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych

Marketing produktów i usług telekomunikacyjnych

Praktyczna znajomość aktów prawnych obowiązujących w branży, np. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego i praw pokrewnych

Znajomość rynku telekomunikacyjnego i umiejętność jego analizy

Znajomość standardów i norm branżowych

(To pytanie jest wymagane)
7

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) za 3-5 lat będzie zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje twarde (specjalistyczne) – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Projektowanie i utrzymywanie systemów cyberzabezpieczeń

Projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem organizacji

Tworzenie, ulepszanie i weryfikowanie modeli polityki zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym

Analizowanie ryzyka i prognozowanie zagrożeń w środowisku cyfrowym

Znajomość systemów wspomagania zarządzania ryzykiem

Monitorowanie i filtrowanie ruchu sieciowego

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej, LAN i sieci bezprzewodowych

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów operacyjnych Windows/Unix/Linux

Tworzenie bezpiecznego oprogramowania, pisanie bezpiecznego kodu, zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów pracujących w środowiskach wielodomenowych i wirtualnych, włączając środowiska chmurowe

Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji, w tym informacji niejawnych, z uwzględnieniem regulacji prawnych

Praktyczne stosowanie zasad prawnych i procedur cyberbezpieczeństwa

Poszukiwanie, gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego w zakresie cyberbezpieczeństwa

Znajomość metod przeciwdziałania atakom cybernetycznym oraz wykrywania podatności i zagrożeń w systemach teleinformatycznych

Prowadzenie analizy powłamaniowej

Zarządzanie incydentami, w tym odtwarzanie awaryjne

Znajomość procedur zgłaszania incydentów oraz zarządzania incydentami określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Umiejętność przygotowania zgłoszenia oraz współpracy z CSIRT

Umiejętność przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz danych niezbędnych w postępowaniu karnym

Umiejętność współpracy z organami ścigania

Znajomość zagadnień ekonomicznych ekosystemu cyberbezpieczeństwa

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa

Monitorowanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych

Testowanie bezpieczeństwa i walidacja, testy penetracyjne

Znajomość najnowszych technik i narzędzi związanych z cyberprzestępczością

Znajomość sposobów ataków na warstwy sieci i technik ich unikania

Identyfikowanie wpływu zmian sprzętu i oprogramowania na zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Audytowanie systemów teleinformatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa

(To pytanie jest wymagane)
8

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) za 3-5 lat będzie zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje transferowalne (specjalistyczne)

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi

Analiza zdarzeń sieciowych

Tworzenie specyfikacji projektów i koordynowanie ich realizacji

Zarządzanie projektami z zakresu telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tworzenie rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z potrzebami klientów

Obsługa specjalistycznego oprogramowania do projektowania CAD/CAM/CAE

Praktyczna znajomość aktów prawnych, np. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, KSC, aktów prawnych zawierających procedury obsługi incydentów, karnoprawnej regulacji ochrony informacji i zwalczania cyberprzestępczości, a także kodeksu pracy, przepisów BHP, prawa o zamówieniach publicznych

Znajomość szybkich i bezpiecznych kanałów komunikacji

Znajomość aspektów społecznych związanych z zagrożeniami w sieciach teleinformatycznych

Wsparcie w zakresie przygotowania organizacji do weryfikacji zgodności lub uzyskania certyfikacji w zakresie określonego standardu bezpieczeństwa przemysłowego

Znajomość zasad i narzędzi analityki danych

Edukacja, prowadzenie szkoleń i zwiększanie świadomości u pracowników i interesariuszy związanych z zagrożeniami cybernetycznymi

Znajomość metod zwinnego zarządzania

(To pytanie jest wymagane)
9

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) za 3-5 lat będzie zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje miękkie (transferowalne)

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Prowadzenie negocjacji

Przygotowanie oferty biznesowej

Strategiczne myślenie biznesowe

Radzenie sobie ze stresem

Budowanie i zarządzanie zespołem

Praca w zespole

Znajomość technik i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji

Efektywna komunikacja

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami

Zarządzanie kryzysowe

Znajomość specjalistycznego języka angielskiego

Znajomość innych specjalistycznych języków, w tym języka polskiego

(To pytanie jest wymagane)
10

Czy w Pani/Pana firmie (lub na rynku pracy) za 3-5 lat będzie zapotrzebowanie na poniższe kompetencje/kwalifikacje?

Kompetencje/kwalifikacje strategiczne w kontekście epidemii COVID-19

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie nie”, a 5 oznacza „zdecydowanie tak”.

Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej, w tym wideokonferencyjnych, e-learningowych

Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych

Zestawianie łączy do bezpiecznej transmisji dźwięku, obrazu i danych

Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należyta weryfikacja tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

Znajomość zasad prowadzenia głosowań zdalnych i zapewnienie bezpieczeństwa systemów do głosowań

Projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w zakresie pracy zdalnej

Obsługa klienta w trybie zdalnym

Zarządzenie projektami w trybie pracy zdalnej

Praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z pracą zdalną

Umiejętność tworzenia nowych metod ciągłości działania z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych

Trudność w pozyskaniu pracownika
(To pytanie jest wymagane)
11

Jak Pani/Pana zdaniem trudno jest obecnie pozyskać pracownika o oczekiwanym poziomie poniższych kompetencji/kwalifikacji?

Kompetencje/kwalifikacje twarde (specjalistyczne) – TELEKOMUNIKACJA

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo łatwo”, a 5 oznacza „bardzo trudno”.

Projektowanie sieci, w tym sieci szerokopasmowych w technologii 5G

Znajomość zagadnień związanych z architekturą i zarządzaniem ruchem sieci telekomunikacyjnej

Planowanie sieci, w tym sieci radiokomunikacyjnej, oparte na propagacji fal

Instalacja i integracja sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych

Zarządzanie i utrzymanie sieci i sprzętu, w tym naprawy eksploatacyjne i pomiary

Prowadzenie i nadzorowanie projektów i inwestycji budownictwa telekomunikacyjnego

Nadzorowanie wykonawstwa sieci telekomunikacyjnych

Automatyzacja planowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnej

Planowanie rozwoju usług telekomunikacyjnych

Konfigurowanie sieci, systemów i urządzeń telekomunikacyjnych

Monitorowanie sieci, systemów i sprzętu

Znajomość technologii IP, VoIP, IPTV, w tym LTE plus dla potrzeb IPTV, VoD, VHD

Znajomość technologii VoIP

Znajomość technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu

Znajomość protokołów routingu

Sprzedaż produktów i usług telekomunikacyjnych

Marketing produktów i usług telekomunikacyjnych

Praktyczna znajomość aktów prawnych obowiązujących w branży, np. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego i praw pokrewnych

Znajomość rynku telekomunikacyjnego i umiejętność jego analizy

Znajomość standardów i norm branżowych

(To pytanie jest wymagane)
12

Jak Pani/Pana zdaniem trudno jest obecnie pozyskać pracownika o oczekiwanym poziomie poniższych kompetencji/kwalifikacji?

Kompetencje/kwalifikacje twarde (specjalistyczne) – CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo łatwo”, a 5 oznacza „bardzo trudno”.

Projektowanie i utrzymywanie systemów cyberzabezpieczeń

Projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem organizacji

Tworzenie, ulepszanie i weryfikowanie modeli polityki zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym

Analizowanie ryzyka i prognozowanie zagrożeń w środowisku cyfrowym

Znajomość systemów wspomagania zarządzania ryzykiem

Monitorowanie i filtrowanie ruchu sieciowego

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci telekomunikacyjnej, LAN i sieci bezprzewodowych

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów operacyjnych Windows/Unix/Linux

Tworzenie bezpiecznego oprogramowania, pisanie bezpiecznego kodu, zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji

Zapewnienie bezpieczeństwa systemów pracujących w środowiskach wielodomenowych i wirtualnych, włączając środowiska chmurowe

Zarządzanie bezpieczeństwem danych i informacji, w tym informacji niejawnych, z uwzględnieniem regulacji prawnych

Praktyczne stosowanie zasad prawnych i procedur cyberbezpieczeństwa

Poszukiwanie, gromadzenie i zabezpieczanie materiału dowodowego w zakresie cyberbezpieczeństwa

Znajomość metod przeciwdziałania atakom cybernetycznym oraz wykrywania podatności i zagrożeń w systemach teleinformatycznych

Prowadzenie analizy powłamaniowej

Zarządzanie incydentami, w tym odtwarzanie awaryjne

Znajomość procedur zgłaszania incydentów oraz zarządzania incydentami określonych w aktach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Umiejętność przygotowania zgłoszenia oraz współpracy z CSIRT

Umiejętność przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz danych niezbędnych w postępowaniu karnym

Umiejętność współpracy z organami ścigania

Znajomość zagadnień ekonomicznych ekosystemu cyberbezpieczeństwa

Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa

Monitorowanie ciągłości działania systemów teleinformatycznych

Testowanie bezpieczeństwa i walidacja, testy penetracyjne

Znajomość najnowszych technik i narzędzi związanych z cyberprzestępczością

Znajomość sposobów ataków na warstwy sieci i technik ich unikania

Identyfikowanie wpływu zmian sprzętu i oprogramowania na zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Audytowanie systemów teleinformatycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa

(To pytanie jest wymagane)
13

Jak Pani/Pana zdaniem trudno jest obecnie pozyskać pracownika o oczekiwanym poziomie poniższych kompetencji/kwalifikacji?

Kompetencje/kwalifikacje transferowalne (specjalistyczne)

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo łatwo”, a 5 oznacza „bardzo trudno”.

Administrowanie sieciami telekomunikacyjnymi

Analiza zdarzeń sieciowych

Tworzenie specyfikacji projektów i koordynowanie ich realizacji

Zarządzanie projektami z zakresu telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Tworzenie rozwiązań teleinformatycznych zgodnie z potrzebami klientów

Obsługa specjalistycznego oprogramowania do projektowania CAD/CAM/CAE

Praktyczna znajomość aktów prawnych, np. przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, KSC, aktów prawnych zawierających procedury obsługi incydentów, karnoprawnej regulacji ochrony informacji i zwalczania cyberprzestępczości, a także kodeksu pracy, przepisów BHP, prawa o zamówieniach publicznych

Znajomość szybkich i bezpiecznych kanałów komunikacji

Znajomość aspektów społecznych związanych z zagrożeniami w sieciach teleinformatycznych

Wsparcie w zakresie przygotowania organizacji do weryfikacji zgodności lub uzyskania certyfikacji w zakresie określonego standardu bezpieczeństwa przemysłowego

Znajomość zasad i narzędzi analityki danych

Edukacja, prowadzenie szkoleń i zwiększanie świadomości u pracowników i interesariuszy związanych z zagrożeniami cybernetycznymi

Znajomość metod zwinnego zarządzania

(To pytanie jest wymagane)
14

Jak Pani/Pana zdaniem trudno jest obecnie pozyskać pracownika o oczekiwanym poziomie poniższych kompetencji/kwalifikacji?

Kompetencje/kwalifikacje miękkie (transferowalne)

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo łatwo”, a 5 oznacza „bardzo trudno”.

Prowadzenie negocjacji

Przygotowanie oferty biznesowej

Strategiczne myślenie biznesowe

Radzenie sobie ze stresem

Budowanie i zarządzanie zespołem

Praca w zespole

Znajomość technik i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji

Efektywna komunikacja

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z klientami

Zarządzanie kryzysowe

Znajomość specjalistycznego języka angielskiego

Znajomość innych specjalistycznych języków, w tym języka polskiego

(To pytanie jest wymagane)
15

Jak Pani/Pana zdaniem trudno jest obecnie pozyskać pracownika o oczekiwanym poziomie poniższych kompetencji/kwalifikacji?

Kompetencje/kwalifikacje strategiczne w kontekście epidemii COVID-19

Prosimy o odpowiedź w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „bardzo łatwo”, a 5 oznacza „bardzo trudno”.

Instalowanie i konfigurowanie systemów do pracy zdalnej, w tym wideokonferencyjnych, e-learningowych

Projektowanie, implementacja i migracja danych do rozwiązań chmurowych

Zestawianie łączy do bezpiecznej transmisji dźwięku, obrazu i danych

Zapewnienie bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, w tym należyta weryfikacja tożsamości stron komunikacji i zapewnienia poufności przekazu

Znajomość zasad prowadzenia głosowań zdalnych i zapewnienie bezpieczeństwa systemów do głosowań

Projektowanie i implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w zakresie pracy zdalnej

Obsługa klienta w trybie zdalnym

Zarządzenie projektami w trybie pracy zdalnej

Praktyczna znajomość regulacji prawnych związanych z pracą zdalną

Umiejętność tworzenia nowych metod ciągłości działania z uwzględnieniem zagrożeń epidemiologicznych

Dodatkowe informacje
(To pytanie jest wymagane)
16

Jaką grupę interesariuszy Pani/Pan reprezentuje?